මැලේරියා

ඩෙංගු, මැලේරියා සහ ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළට

ඩෙංගු, මැලේරියා සහ ලෙප්ටොස්පයිරෝසිස් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බැවින් පැය 48කට වඩා වැඩි උණක් පවතින්නේ නම් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා...

මැලේරියා මර්දන ව්‍යාපාරයෙන් මහජනතාවට ඉල්ලීමක්

විදේශීය රටවල සිට මෙරටට පැමිණෙන පිරිස් කිසියම් හෝ රෝගී තත්ත්වයක් මත වෛද්‍යවරයකු හමුවන්නේ නම් තමන් විදේශගත වී සිට පැමිණි බව...