මාර්ග පද්ධති

ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්ග පද්ධති ලෝකයේ තිබෙන ඉතාමත් මන්දගාමී මාර්ග පද්ධති වලින් එකක් – ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

ලෝකයේ තිබෙන ඉතාමත් මන්දගාමී ලෙස වාහන ධාවනය කිරීමට සිදුවන මාර්ග පද්ධති වලින් එකක් ශ්‍රී ලංකාව සතු බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ...