මාධ්‍ය

අටලුගම ගැන බිය පතුරුවා මාධ්‍ය ජාතිවාදය අවුස්සනවා

බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ අටලුගම ගම්මානයේ මිනිසුන් මියයන පුද්ගලයන් ආදාහනය කිරීමත්, ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ හැසිරීමත් නිසා කොවිඞ්-19 මර්දන ක්‍රියාවලියට සහයෝගය නොදැක්වූ නමුත් පීසීආර්...