මත්පැන් ඉල්ලුම

මත්පැන් ඉල්ලුම 30%කින් පහළට; නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය වැඩි වීමේ ප්‍රවනතාවක්

රට තුළ මෑත කාලීනව මත්පැන් මිල වැඩි වීම සහ රටේ ජනතාවගේ ආදායම් අඩු වීම හේතුවෙන් මත්පැන් ඉල්ලුම 30%කින් පමණ අඩු...

You may have missed