පොන්නම්බලම්

අවසන් සටන්බිමේ ජන සංහාරය සිදු කළ බවට සාක්ෂි තියෙනවා – ගජේන්ද්‍රකුමාර් පොන්නම්බලම්

"ජනාධිපති රටේ පරමාධිපත්‍ය ගැන කතා කරනවා, නමුත් ලංකාවේ අවසන් යුද පිටියේ ජන සංහාරය සිදු කළ බවට සාක්ෂි තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දී...