පීඩනය

ජනතාව පත්ව ඇති පීඩනය හේතුවෙන් රට තුළ සිවිල් යුද්ධයක් ඇති විය හැකී – වාසුදේව නානායක්කාර

ජනතාව පත්ව ඇති පීඩනය හේතුවෙන් රට තුළ සිවිල් යුද්ධයක් ඇති වීමේ අවධානමක් ඇති බවත් ප්‍රශ්න තව දුරටත් පැවතුණහොත් ජනතා පැහැරගැනීමට...

සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටීම නිසා හෝටල් සේවකයන් ලක්ෂ එකහමාරකට යන එනමන් නැහැ

කොවිඩ් – 19 වයිරසය පැතිරයාම හේතුවෙන් සංචාරක කර්මාන්තය බිඳවැටීම නිසා හෝටල් සේවකයන් 150,000ක පමණ පිරිසක් දැඩි පීඩනයකට පත්ව සිටින බව...