පිරිසිදු ජලය

2030 වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලය සඳහා ඇති ඉල්ලුම සැපයුමට වඩා 40% ඉහළ යා හැකි

2030 වසර වනවිට ගෝලීය පිරිසිදු ජලයට ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීමට නොහැකි වනු ඇති බවට නවතම සමීක්ෂණයකින් හෙළිව තිබෙනවා. 2030 වසර වනවිට...