පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්

පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කර තනතුරෙන්ද ඉවත් කරයි

පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඉකුත් පළමුවැනිදා නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි. ඔහුට එරෙහිව...

You may have missed