පද්ම ශ්‍

ආචාර්ය වජිරා චිත්‍රසේන ට ඉන්දියාවෙන් සුවිශේෂ සම්මානයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ නර්තන කලාව ජාත්‍යන්තරයට ගෙන ගිය අග්‍රගණය නර්තන ශිල්පිනියක වන දේශබන්දු ආචාර්ය වජිරා චිත්‍රසේන මහත්මියට ඉන්දීය රජයෙන් පිරිනැමුණු ඉහළම...