නිකී හේලි

ඉන්දීය සම්භවයක් සහිත “නිකී හේලි” 2024 අමෙරිකා ජනාධිපතිවරණයට

අමෙරිකාවේ දකුණු කැරොලිනා ප්‍රාන්තයේ හිටපු ආණ්ඩුකාරවරියක වන "නිකී හේලි" 2024 අමෙරිකා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව, නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව, හිටපු...