නාවික හා ගුවන් හමුදාව

ඕස්ට්‍ර්ලියානු රජයෙන් නාවික හා ගුවන් හමුදාවට ඉන්ධන ප්‍රධානයක්

රටතුළ පවතින ඉන්ධන අර්බුධය හේතුවෙන් සමුද්‍රීය මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සදහා ඕස්ට්‍ර්ලියානු රජය විසින් ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාවට හා ගුවන්...

You may have missed