දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය

“ආයුර්වේද ධූමපානය” ජනගත කිරීම දුම්කොළ කර්මාන්තකරුවන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් ද?

කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් (17)'ආයුර්වේද ධූමපානය'ක් ලෙස හඳුන්වන කුරුඳුවලින් නිෂ්පාදිත දුම්වැටියක් ජනගත කිරීම සිදු විය. මේ පිළිබඳව බොහෝ...