දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු

දිස්ත්‍රික්-සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම් මාධ්‍යයට තහනම්, ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය පවා දන්නෑලු

දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු වාර්තා කිරිමට මාධ්‍යවේදීන් සහභාගීවිම වළක්වමින් ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමණාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජනරාල්...