දානපතියන්

(VIDEO) රෝහල් පද්ධතියේ ධාරිතාව වැඩ් දියුණු කරන්න සුදර්ශනීගෙන් දානපතියන්ට ඇරයුමක්

කොරෝනා පාලනය සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට සහයෝගය ලබා දෙන්නැයි මෙරට දානපතියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව කොරෝනා පාලන කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනි...