තහනම් උත්තේජක

හිටපු කෙටි දුර ධාවන ශූර හිමාෂ ඒෂාන්ට වසර 6ක තරග තහනමක්

හිටපු දකුණු ආසියානු කෙටි දුර ධාවන ශූර හිමාෂ ඒෂාන්ට වසර 6ක තරග තහනමක් පැනවෙයි. ඔහුට එල්ල වූ චෝදනා සියල්ලටම වැරැදිකරු...