ජෝර්දානයේ රැකියා අහිමි වූ ලාංකිකයින්

ජෝර්දානයේ රැකියා අහිමි වූ ලාංකිකයින් තානාපති කාර්යාලය වටලයි, පොලිසියෙන් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර (video)

කොරෝනා හෙවත් කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය හේතුවෙන් සිය රැකියා අහමි වූ ජෝර්දානයේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට එරට පොලීසිය විසින් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්...