ජාත්‍යන්තර සාම දින සැමරුම

ජාත්‍යන්තර සාම දින සැමරුම සූම් තාක්ෂණය හරහා පැවැත්වේ

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන 'ජාත්‍යන්තර සාම දින සැමරුම' ලබන 21 වැනිදා සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැත්වේ. මීට සමගාමීව...