ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල

IMF බිලියන 2.9ක ණය මෙම වසර අවසානය වනවිට අනුමත කරනු ඇත – ශ්‍රී ලංකාව අපේක්ෂාව

මෙම වසර අවසානය වන විට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විධායක මණ්ඩලය අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය අනුමත කරනු ඇතැයි ශ්‍රී ලංකාව...

රජය IMF සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම පෙන්වන්න – විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඇතිකරගත් ගිවිසුම සංවෙිදී තැන් ඇතැයි කියමින් සඟවන්නේ ඇයි දැයි විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා...

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් බොහොමයක් ණය ගෙවා ගත නොහැකි තත්ත්වයක – IMF

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් බොහොමයක ණය තත්ත්වය තිරසර නොවන බවත් එම රටවල්වලට ණය බර දරා ගත නොහැකි තත්ත්වයක් මතුවෙමින් තිබෙන...