ජාත්‍යන්තර ණය

වැට්(VAT) බදු අගය වැඩි කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නෑ – මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්රි

එකතු කළ අගය මත බද්ද වැඩි කිරීම හැර වෙනත් විකල්පයක් ශ්‍රී ලංකාවට නොමැති බව බී.බී.සී පුවත් සේවය සමග පැවති සම්මුඛ...