ජපන් රජය

ලෝක ආහාර වැඩපිළිවෙල හරහා ජපානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 6.6ක්

ජපන් රජය විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ මිලියනයක් පමණ ජනතාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය ආහාර හා පෝෂණ අවශ්‍යතා සැපයීම වෙනුවෙන් ඇ.ඩො. මිලියන 6.6ක අතිරේක...