ජනමත විචාරණය

මහමැතිවරණය සමග ජනමත විචාරණය එකට පවත්වන්න – විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක

ජනතාව ඉල්ලා සිටින්නේ අලුත් ආණ්ඩුවක් සහ විධායක ජනාධිපති ධූරයේ බලය අඩු කිරීම හෙයින් මහමැතිවරණය සමග ජනමත විචාරණය එකට පැවැත්වීමෙන් ඒ...