ජංගම දුරකතන අස්ථානගත වීම

විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසමට ජංගම දුරකතන අස්ථානගත වීම් ගැන පැමිණිලි 134,451ක්

අස්ථානගත වන ජංගම දුරකතන සොයා ගැනීම සඳහා පොලිසිය මේ වන විට හඳුන්වා දී ඇති මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ විදුලි සංදේශ නියාමන...