ග්‍රාමීය මාර්ග

නුවරඑළිය හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල ලංගම ඩිපෝවලට නව බස් රථ

ඉන්දීය රජය විසින් ණය ආධාර යෝජනාක්‍රමය මගින් ලබාදුන් නව බස් රථ නුවරඑළිය හා මහනුවර දිස්ත්‍රික්කවල ලංගම ඩිපෝවලට (09) බෙදා දුන්නා....