කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

පාරම්පරික වී වර්ග ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයෙන්

පාරම්පරික වී වර්ග ප්‍රචලිත කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය ක්‍රියාවට නංවා තිබෙනවා. වස විසෙන් තොර ආහාර නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීමේ වැඩපිලිවෙලට සමගාමීවයි මෙය...

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පළමු වරට ඇඹුල් කෙසෙල් Kg 12,500ක් ඩුබායි වෙළෙද පොළට

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ කෘෂි අංශ නවීකරණ ව්‍යාපෘතිය විසින් දිවයින පුරා අරඹා ඇති කෘෂි ආදර්ශ උද්‍යාන වැඩ පිළිවෙළ යටතේ වගා කර ඇති...

පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කර තනතුරෙන්ද ඉවත් කරයි

පලිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා ඉකුත් පළමුවැනිදා නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සදහන් කරයි. ඔහුට එරෙහිව...

You may have missed