කිලිනොච්චිය

(Video)කිලිනොච්චිය, කන්ඩාවල – ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විද්‍යුත් පවුල් කාඩ්පතක් හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට විද්‍යුත් පවුල් කාඩ්පතක් කිලිනොච්චිය, කන්ඩාවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී හඳුන්වා දී තිබේ. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය යටතේ...