ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්

කතාබහට ලක්වූ වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තුව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තීරණයක

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට වාර්ෂික කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීමට තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා මහතා...