කර්මාන්තශාලා

ජනවාරියේ විදුලි බිල වැඩිවුවහොත් තවත් ව්‍යාපාර ස්ථාන 20,000ක් වැසී යෑමේ බරපතළ අවදානමක

විදුලිය බිල ලබන මාසයේදී 70% කින් වැඩිවීමත් සමග විවිධ කර්මාන්තශාලා, හෝටල් ආපන ශාලා ඇතුළු ව්‍යාපාර ස්ථාන තවත් විසි දහසක් පමණ...