ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ හිඟය

රජයේ රෝහල්වල හදිසි නොවන ශල්‍යකර්ම ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය

පවතින ඖෂධ සහ ශල්‍ය උපකරණ හිඟය හේතුවෙන්, වෛද්‍ය නිර්දේශවලට යටත්ව රජයේ රෝහල්වල හදිසි නොවන ශල්‍යකර්ම ප්‍රමාද කිරීමට තීරණය කර ඇති...