ආර්ථික සහ දේශපාලනික විසඳුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින තත්ත්වය සම්බන්දයෙන් ඇමෙරිකාවේ සහ යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රකාශ

ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සෑහීමකට පත් විය හැකි දිගු කාලීන ආර්ථික සහ දේශපාලනික විසඳුම් ළඟා කර ගැනීම සඳහා ඉක්මණින් කටයුතු කරන...