ආනයනික කිරිපිටි

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා වූ වරාය හා ගුවන් සේවා බද්ද ඉහළට,කිරිපිටි මිලෙහි සංශෝධනයක් නොමැත

ආනයනික කිරිපිටි සඳහා වූ වරාය හා ගුවන් සේවා බද්ද සියයට 10කින් ඉහළ දැමීමට තීරණය කර තිබේ. මෙම බදු ඉහළ දැමීම...