ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

ආගමන හා විගමන කාඩ්පත ජනවාරි 1වෙනිදා සිට මාර්ගගත ක්‍රමයට

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සහ පිටවෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් සහ විදේශිකයන් සම්පූර්ණ කළ යුතු ආගමන හා විගමන කාඩ්පත ලබන ජනවාරි 1 වෙනිදා...

ඩයනාගේ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය ගැන විමර්ශනයක් ඉල්ලා අල්ලස් කොමිසමට පැමිණිල්ලක්

රාජ්‍ය ඇමති ඩයනා ගමගේ මහත්මියට ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික විදේශ ගමන්බලපත්‍රයත් නිකුත් කිරීම පිළිබද විමර්ශනයක් සිදු කරන්නැයි...

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීමට තීරණයක්

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ නිලධාරීන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ. රාජ්‍ය...

You may have missed