අල් කයිඩා

තලේබාන් කණ්ඩායම ගැන ලංකාවත් අවදියෙන් සිටිය යුතුයි – රනිල් වික්‍රමසිංහ

ඇෆ්ගනිස්තානය ත්‍රස්තවාදීන්ට මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා නම් එයින් ලංකාවට සිදුවන බලපෑම වැළැක්වීමට ගතයුතු පියවර ගැන ආණ්ඩුවේ අවධානය යොමු විය යුතු...