අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක්

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතීන් කඩිනම් කිරීමට අමාත්‍යවරු පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවක්

වසර 2030 වන විට මෙරට විදුලි උත්පාදනයෙන් සියයට 70ක් පමණ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් මඟින් උත්පාදනය කරගැනීමේ රජයේ ඉලක්කය සපුරාගැනිම කඩිනම්...

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනස් කිරීමට රජයේ අවධානය – NGO ක්‍රියාකාරිකයන්ට දිනේෂ් පවසයි

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ යම් යම් වගන්ති වෙනස් කිරීමට රජය අවධානය යොමු කර ඇති බවත්, ඒ පිළිබදව සොයා බලා කරුණු ඉදිරිපත්...