අපේක්ෂකයින්

අපේක්ෂකයින් 80,672ක් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණ තරඟ භූමියට

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව නිල වශයෙන් මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. ඒ අනුව මෙවර පළාත්...