අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

ගුරු සේවයට බඳවා ගන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර 4ක උපාධිය සහ ගුරු පුහුණුව ලබාගත් අය පමණයි

මීට පස්සෙ පාසලේ පන්තියට යවන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන විශ්ව විද්‍යාලයේ වසර හතරක උපාධිය සහ ගුරු පුහුණුව ලබාගත් අය පමණක් බව අධ්‍යාපන...

2021 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල අගොස්තුවේ; මෙම වසරේ උසස් පෙළ විභාගය මසකින් කල් යයි – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය

2021 උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අගොස්තු මස 15වන දින නිකුත් කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි. ජූලි...

ජනප්‍රිය පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී චක්‍රලේඛනය උල්ලංඝනය කරළා

පාසල්වලට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛනය උල්ලංඝනය කර ඉකුත් වසර එකහමාරක කාලය තුළ ජනප්‍රිය පාසල්වලට සිසුන් විශාල පිරිසක් ඇතුළත් කර ඇතයි...