අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

scientific calculator හිඟයෙන් දරුවන් 30,000කගේ උසස් අධ්‍යාපනය ඇනහිටින තත්වයක්

විද්‍යාත්මක ගණක යන්ත්‍ර (scientific calculator)හිඟයෙන් දිවයින පුරා දරුවන් 30,000ගේ උසස් අධ්‍යාපනය ඇනහිටින තත්වයක් උදාවී ඇතැයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී...

ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කරයි

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මඟින් 2019/2020 අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිපල මත ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සඳහා අයදුම්පත් කැඳවිමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කර තිබෙනවා....

ජාතික ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සදහාවූ යෝජනා මාලාවට මහජන අදහස් විමසයි

ජාතික ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් සකස්කිරීම සදහා මහජන අදහස් විමසීමක් මේදිනවල සිදුකෙරේ. රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය ඩිජිටල් තාක්ෂණවේදය සමඟ මුසු කිරීමේ ජාතික...