ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට නව කුලපතිවරයෙක්

ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට නව කුලපතිවරයෙක්

ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයට නව කුලපතිවරයෙක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපතිවරයා ලෙස මහාචාර්ය ජයන්ත බලවර්ධන මහතා පත් කර තිබෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය දැනුම් දෙනවා

ඔක්තෝබර් 09 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෙම පත් කිරීම සිදුකර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *