ලෝක න්‍යෂ්ටික සැපයුම් රටවල් සමූහයට ඉන්දියාවත් ඇතුළත් කිරීමට අමෙරිකාවේ සහාය

ලෝක න්‍යෂ්ටික සැපයුම් රටවල් සමූහයට ඉන්දියාවත් ඇතුළත් කිරීමට අමෙරිකාවේ සහාය

ලෝක න්‍යෂ්ටික සැපයුම් රටවල් සමූහයට ඉන්දියාවත් ඇතුළත් කිරීමට අමෙරිකාවේ සහාය

ලෝක න්‍යෂ්ටික සැපයුම් රටවල් සමූහයට ඉන්දියාවත් ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන බවට අමෙරිකාව සහතික කර ඇතැයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

එම ඉලක්කය ඉදිරියට රැගෙන යෑම සඳහා සමාන අදහස් ඇති හවුල්කාර රටවල් සමඟ අඛණ්ඩව කටයුතු කිරීමට කැපවී සිටින බව අමෙරිකාව ප්‍රකාශ කර තිබේ. එක්සත් ජනපදය සහ ඉන්දියාව විසින් නිකුත් කරන ලද ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයෙන් අමෙරිකාවේ ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් සහ ඉන්දීය අගමැති නරේන්ද්‍ර මෝදි න්‍යෂ්ටික බලශක්තිය ඉටු කරන වැදගත් කාර්යභාරය ද අවධාරණය කර ඇතැයි වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

න්‍යෂ්ටික අපනයන සහ න්‍යෂ්ටික ආශ්‍රිත අපනයන සඳහා මාර්ගෝපදේශ මාලාවන් දෙකක් ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා න්‍යෂ්ටික අවි ව්‍යාප්ත නොකිරීමට දායක වීමට උත්සාහ කරන න්‍යෂ්ටික සැපයුම් රටවල් සමූහයක් වන න්‍යෂ්ටික සැපයුම්කරුවන්ගේ රටවල් අතර දේශගුණය, බලශක්ති සංක්‍රාන්තිය සහ බලශක්ති ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය සම්පතක් ලෙස න්‍යෂ්ටික ශක්තිය පිළිගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *