ටෙලිකොම් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 12ක් ජනපති යටතට

ටෙලිකොම් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 12ක් ජනපති යටතට

ටෙලිකොම් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 12ක් ජනපති යටතට

ආයතන කිහිපයක් මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය යටතට එක්කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ ආයතන වන්නේ කොළඹ නෙළුම් කුලුන, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්, නෝර්ත් සී, ත්‍රිපෝෂ සමාගම, ජාතික ලුණු සමාගම, සිමෙන්ති සංස්ථාව, රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව ඇතුළු ආයතන කිහිපයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *