ඩෙල්ෆ් දූපතේ එකම නිවසේ පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කරයි

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කරලා

ඩෙල්ෆ් දූපතේ පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කරලා

යාපනය, ඩෙල්ෆ් දූපතේ නිවසක පුද්ගලයින් 05 දෙනෙකු තියුණු ආයුධවලින් පහරදී ඝාතනය කර තිබේ.
පොලීසිය සඳහන් කළේ, බරපතළ තත්ත්වයේ පසුවන තවත් කාන්තාවක් යාපනය රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි.

මෙම ඝාතන (21) රාත්‍රියේ දී හෝ (22) උදෑසන කාලයේ දී සිදුව ඇති බවට පොලීසිය සැක පළ කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *