නොර්වේ මහ මැතිවරණයෙන් දිනපු යාපනයේ උපන් කම්සාජිනි ගුණරත්නම්

නෝර්වේ ජන්දය දිනපු යාපනයේ උපන් කම්සාජිනි ගුණරත්නම්

නෝර්වේ ජන්දය දිනපු යාපනයේ උපන් කම්සාජිනි ගුණරත්නම්


ලෝකයේ කුමන රටක සිටියත් ශ්‍රී ලාංකිකයකුගේ ජයග්‍රහණය අපිට අභිමානයකි.
ශ්‍රී ලංකාවට අලුත්ම අභිමානය ගෙන එන්නේ, යාපනයේ උපත ලබා නෝර්වේ රාජ්‍යයේ ජීවත්වන කම්සාජිනි ගුණරත්නම්.

කම්සාජිනි ගුණරත්නම් (12) පැවති නොර්වේ මහ මැතිවරණයෙන් එරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත් විය.

එරට කම්කරු පක්ෂයෙන් දේශපාලනයට පිවිසි ඇය 2015 දී ඔස්ලෝ නුවර නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිනිය ලෙසද සේවය කළාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *