ගුරුවරුන් කාලකන්නීන් ලෙස හැඳින්වීම ආණ්ඩුවේ නිළ ස්ථාවරයද? – මහින්ද ජයසිංහ

“ගුරුවරුන් කාලකන්නීන් ලෙස හැඳින්වීම ආණ්ඩුවේ නිළ ස්ථාවරයද?” යනුවෙන් මහින්ද ජයසිංහ මහතා ආන්ඩුව වෙත ප්‍රශ්න කරයි

එම වීඩියෝව පහතින්

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *